Welcome to Shuva Utsav Online Trade Private Limited Online Shopping Site Beta version
0

शुभ साइत तथा मुहुर्तहरु-वि.स २०८०

होम पुजा साइत
वैशाख : १९ २१ २३ २८ र ३० गते
जेठ  : १ ३ ६ ८ १० १२ १४ १५ १८ १९ २२ २४ २६ २९ र ३१ गते
असार : १ ४ ६ ८ ११ १३ १५ १७ १९ २१ २३ २४ २६ २८ ३० र ३१ गते
भाद्र ः ६ ८ ११ १३ १५ १८ २० २२ २४ २६ र ३१ गते
अाश्वीन ः २ ४ ६ ७ ९ १५ २८ र ३० गते
कार्तीक ः २ ४ ६ ८ १३ १५ १८ २० र २३ गते          
मंसिर  : १ ३ ६ ८ १० १२ १४ १६ १७ १९ २१ २३ २५ २८ र ३० गते
पाैष ः  १ ३ ५ ७ १० १२ १३ १६ १८ २० २२ २४ र २७ गते
मा   : १ ३ ५ ८ १० १२ १४ १६ १८ २० २२ २४ २६ र २८ गते
फागुन  : १ ३ ५ ६ ८ १० १२ १४ १६ १८ २१ २३ २५ २८ र ३० गते
चैत्र ः ३ ५ ७ ९ ११ १३ १५ १७ १८ २० २२ २४ २५ २८ र ३० गते
 
रुद्रि पुजा साइत २०८०
वैशाख : १९, २०, २१, २३, २६, २७, २८, र ३० गते
जेठ  : १, ३, ४, ७, १०, ११ १२, १३, १५, १८, १९, २०, २२, २४, २५, २६, २८, ३१ र ३२ गते
अाषाढ ः १, ५, ८, ९, १०, १२ १४, १६, १७, १९, २२, २३, २५, २८, र ३० गते
भदौ  : ५, ९, १०, ११ र २९ गते
असोज : ३, ४ ५, ९, १० ११ र २९ गते   
कार्तिक : २, ३, ४, ६, ८, ९, १५, १६, १८, १९, २२, र २४, गते
मंसिर  : २, ३, ५, ८, ९, १० १२, १५, १६, १७, १९, २२, २३ २४, र २८ गते
पौष   : १, २, ३, ५, ८, ९, ११, १५, १६, १७ १९ २२ २४ र २८ गते
मा   : २, ३, ५, ८, ९, १०, १२, १३, १४, १६, १७, १८, २०, २३ २४ २५ र २९ गते
फागुन  : २, ३, ४, ६, ९, १० ११, १३, १६, १७, १८, २०, २३, २४, २५ र २९ गते
चैत    : २ ३, ५, ८, ९, १० ११, १३, १६, १७, १८, २०, २३, २४, र २८ गते
 
पास्नि साइत 
वैशाख  : ११, १४, र २० गते
जेष्ठ  : ३, ८ १० १५ र २५ गते
असार  : ६, २० गते
साउन  : ३, ८ १२ १८ र २९ गते
असोज  : ४, १० र १७ गते
कार्तिक : ९, र १६ गते
मंसिर  : १३, २१, र २९ गते
पौष   : ६ गते
मा   : ३, र १७, 
फागुन : १०, १७, २५ र ३०
चैत   : १४, र २८ 
 
ब्रतबन्ध साइत
बैशाख ः  २४ गते
जेठ  : ८ १० २२ र २५ गते
असार : ४ गते
चैत  :  ७, ८, र १४
 
बिवाह साइत
वैशाख : १९, २०, २७,र २८ गते
जेठ  : २, ६, ७, १५, १६, २०, २२, २४, र २९, गते
असार : ७, ८, र ११, गते
मंसिर  : १२, १३, १८, २१, २३, २८, २९, र ३० गते
मा   : २, १६, १७, २१, २३, २३, र २९ गते
फागुन  : १९, २१, २२ २३ र २४ गते
जग राख्ने साइत
वैशाख : २० गते
कार्तिक : ९ गते
मंसिर    : १३ गते
पाैष       ः  ४ गते
फाल्गुण  ः  १० र १७ गते
 
घर सर्ने साइत
जेष्ठ  : ३ १५ र १७ गते
माध  ः ३ गते
फाल्गुण ः २३ र २४ गते
 
व्यापार शुभारम्भ साइत
वैशाख : २०, २४, र २८, गते
जेठ  : ३, ७, ८, र १५, गते
असार : ६, १०, २०, र २५ गते
भदौ  : ७, र ११, गते 
असोज : ४ र ८ गते
मंसिर  : २, ९, १३, १६, र २१ गते
पौष   : ४, ९, र २३, गते
मा   : ३, १२, र १७, गते
चैत्र   : ३, ७, १४ र १७ गते